Poskytované služby
Odborné činnosti

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
Zariadenie poskytuje 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečuje odborne vzdelaný personál. Klienti majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných lekárov ako sú neurológ, diabetológ, internista, kožný lekár a psychiater.

Ošetrovateľské činnosti zahŕňajú tieto zložky:

  • základná ošetrovateľská starostlivosť: sestra poskytuje činnosti zamerané na uspokojovanie základných potrieb
  • špeciálna ošetrovateľská starostlivosť: zahŕňa činnosti zamerané na uspokojovanie novovzniknutých potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami
  • diagnosticko-terapeutické činnosti: ide o povinné činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia diagnostických, terapeutických a rehabilitačných výkonov administratívne činnosti: sú to činnosti, pomocou ktorých sú vypracované ošetrovateľské záznamy, plány ošetrovateľskej starostlivosti, výsledky vyšetrení, dokumentácia pre zdravotné poisťovne.
   

Sociálna rehabilitácia
Na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov zariadenie poskytuje odborné činnosti nácvikmi zručností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Prijímatelia sa učia vykonávať tieto denné činnosti na základe ich možností a schopností.

Sociálne poradenstvo
Zamestnanci zariadenia poskytujú prijímateľom a rodinným príslušníkom potrebné informácie a v prípade potreby im odporúčajú a sprostredkúvajú ďalšiu odbornú pomoc.

Pracovná terapia
Pre osvojenie si pracovných návykov a zručností prijímateľov zariadenie poskytuje v priestoroch tvorivých dielní pracovnú terapiu vykonávaním pracovných aktivít a to pod odborným vedením pracovníkov ergoterapie, na účel obnovy udržiavania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti.

     
     

Fyzioterapia
Zariadenie ponúka kvalitné fyzioterapeutické služby – kinezioterapiu, hydroterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a masáže. K rehabilitácii slúži prijímateľom rehabilitačná miestnosť vybavená športovým náradím a náčiním ako sú - rebriny, stacionárny bicykel, stepper, basicline, bežiaci pás, posilňovacie zariadenie, činky. K ďalšiemu vybaveniu patrí solux, biolampa, diadynamik, masážna vanička, výrivka na dolné a horné končatiny. Fyzioterapeutické služby sú poskytované pod dohľadom kvalifikovaného personálu pričom využívajú rôzne fyzioterapeutické metodiky a postupy.

     
Powered by: Profistranky CMS