Poskytované služby
Odborné činnosti

 

Sociálne poradenstvo

 Je odborná činnosť, ktorá je  zameraná na pomoc prijímateľom sociálnej služby, rodinám, komunitám a iným fyzickým osobám, ktorí sa ocitli  v nepriaznivej sociálnej situácii. Zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytuje informácie o možnostiach riešenia problému, a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Je poskytované sociálnymi pracovníkmi zariadenia.

 

Sociálna rehabilitácia

 Je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoju izbu, okolie a pri základných sociálnych aktivitách s využitím prirodzených zdrojov prijímateľa.  Cieľom sociálnej rehabilitácie je, aby prijímateľ sociálnej služby s dlhodobým, alebo trvalým zdravotným postihnutím absolvoval nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie, s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby je zameraná na znižovanie miery jeho závislosti prostredníctvom nácviku sebaobsluhy, vedenia domácnosti, starostlivosti o svoju izbu,  nácviku používania kompenzačných pomôcok, nácviku priestorovej orientáciea samostatnosti pohybu,  nácviku zrakového vnímania, nácviku špeciálnych komunikačných zručností a nácviku sociálnej komunikácie. 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

 Zariadenie poskytuje 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečuje odborne vzdelaný personál. Klienti majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných lekárov ako sú neurológ, diabetológ, internista, kožný lekár a psychiater.

Ošetrovateľské činnosti zahŕňajú tieto zložky:

 • základná ošetrovateľská starostlivosť: sestra poskytuje činnosti zamerané na uspokojovanie základných potrieb
 • špeciálna ošetrovateľská starostlivosť: zahŕňa činnosti zamerané na uspokojovanie novovzniknutých potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami
 • diagnosticko-terapeutické činnosti: ide o povinné činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia diagnostických, terapeutických a rehabilitačných výkonov administratívne činnosti: sú to činnosti, pomocou ktorých sú vypracované ošetrovateľské záznamy, plány ošetrovateľskej starostlivosti, výsledky vyšetrení, dokumentácia pre zdravotné poisťovne.

 Opatrovateľské činnosti sú zamerané na:

dohľad a realizáciu jednotlivých činností a úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základné sociálne aktivity na ktoré je prijímateľ sociálnej služby podľa posudku o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný a ktorými sú:

 • Stravovanie a pitný režim (dávkovanie stravy, delenie stravy na menšie kúsky, kŕmenie, dokrmovanie, podávanie tekutín, dodržiavanie pitného režimu)
 • Úkony spojené s vyprázdňovaním  močového mechúra ( zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra, pri použití WC, respektíve močovej fľaše, presun na toaletu a z toalety, manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení, účelná očista po vyprázdnení)
 • Úkony spojené s vyprázdňovaním  močového mechúra hrubého čreva ( zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva, pri použití WC alebo podložnej misy, presun z a na toaletu, manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení, účelná očista po vyprázdnení)
 • Osobná hygiena (umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov, výmena hygienických vložiek, plienok, vyčistenie zubov, zubnej protézy, príprava pomôcok na holenie, holenie, česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov, čistenie uší, nosa a prínosných dutín, čistenie, strihanie nechtov na rukách, zabezpečenie služby pedikérky a kaderníčky)
 • Celkový kúpeľ (vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov vo vani, v sprchovacom kúte, alebo na lôžku, osušenie, krémovanie)
 • Obliekanie vyzliekanie (výber oblečenia zodpovedajúceho klimatickým podmienkam, prostrediu, situácii, obliekanie, vyzliekanie, obutie, vyzutie, nasadenie a založenie spevňovacích pomôcok)
 • Zmena polohy, sedenia s státie (vertikalizácia, otáčanie, presuny, polohovanie)
 • Pohyb po schodoch (asistencia)
 • Pohyb po rovine (asistencia, pomoc pri orientácii, pohyb s chodítkom, invalidným vozíkom)
 • Dodržiavanie liečebného režimu (dohľad pri dodržiavaní pokynov ošetrujúceho lekára)
 • Základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenie )
 • Potreba dohľadu (zabezpečenie dohľadu pri jednotlivých činnostiach a ich úkonov uvedených vyššie)

 

   

 

Rozvoj pracovných zručnosí

Je odborná činnosť  zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie,  na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností a ich začlenenie do spoločnosti. K týmto činnostiach zariadenie poskytuje materiálno-technické vybavenie vtkáčskej dielni (výroba tkaných kobercov) a v dielni kutilov (výroba dekoračných predmetov).

     
     

Fyzioterapia

 Zariadenie ponúka kvalitné fyzioterapeutické služby – kinezioterapiu, hydroterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a masáže. K rehabilitácii slúži prijímateľom rehabilitačná miestnosť vybavená športovým náradím a náčiním ako sú - rebriny, stacionárny bicykel, stepper, basicline, bežiaci pás, posilňovacie zariadenie, činky. K ďalšiemu vybaveniu patrí solux, biolampa, diadynamik, masážna vanička, výrivka na dolné a horné končatiny. Fyzioterapeutické služby sú poskytované pod dohľadom kvalifikovaného personálu pričom využívajú rôzne fyzioterapeutické metodiky a postupy.

     
Powered by: Profistranky CMS