O nás
Domov sociálnych služieb
 
Zariadenie VIA LUX v časti domova sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu:
  1. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V domove sociálnych služieb sa :

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Občianské združenie

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Občianské združenie VIA LUX

Andraščíkova 2

040 17 Košice - Barca

IBAN: SK 64 0200 0000 0030 9036 8258

IČO: 42319692

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS