PROJEKTY
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

 

    Kritéria, štandardy a indikátory poskytovania sociálnych služieb predstavujú významnú oblasť determinujúcu kvalitu života v štáte, prioritne pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov. Dôležitým ukazovateľom vyspelosti každej spoločnosti je úroveň a kvalita poskytovania sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, princípmi nediskriminácie, zohľadňujúca faktory humanizácie, solidarity, vzájomnej podpory a individuálneho prístupu. 

   Zámerom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu poskytovania sociálnych služieb je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislejší, plnohodnotnejší, slobodný život občanom odkázaným na starostlivosť a pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.  

 

Národný projekt deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

 
15.09.2022 06:56
Powered by: Profistranky CMS