O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 240 klientov (zariadenie pre seniorov - 100 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 153 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Katarínska zábava 2023

Dňa 22.11.2023 sa v našom zariadení konala Katarínska zábava.

27.11.2023 08:46
Návšteva Vychodoslovenského múzea 2023

V rámci prebiehajúceho Mesiaca úcty k starším sa 26.10.2023 konala výstava  Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom „Storočie propagandy“. 

30.10.2023 09:53
Čo ja viem 2023

Dňa 25.10.2023 sa naši prijímatelia zúčastnili vedomostnej súťaže "Čo ja viem", ktorú pre nás pripravilo zariadenie Ondava - Rakovec nad Ondavou pod záštitou Košického samosprávneho kraja. 

30.10.2023 09:14
Október - Mesiac úcty k starším 2023

Október je už tradične venovaný seniorom a seniorkám.

30.10.2023 09:10
Zlatý slávik 2023

Ako bolo pre naše zariadenie VIA LUX - DSS a ZpS Košice - Barca zvykom po minulé roky, aj tento rok, 18. 10. 2023, sa v kultúrnom dome v Barci rozozneli hlasy v siedmom ročníku našej speváckej súťaže Zlatý slávik, ktorej sa zúčastnili zariadenia sociálnych služieb z Košického samosprávneho kraja.  

30.10.2023 06:54
Netradičná grilovačka

Na deň 11. 10. 2023 bolo v našom zariadení všetko nachystané na  grilovačku v átriu.

12.10.2023 07:56
Oslava jubilantov jeseň 2023

Ako je tradíciou zariadenia VIA LUX, aj tentokrát sme sa po štvrťroku zišli, aby sme oslávili jubileá našich prijímateľov.

12.10.2023 06:59
Jesanná olympiáda 2023

Rada seniorov usporiadala v mesiaci október jesennú olympiáduvo všešportovom areáli v Košiciach na Alejovej ulici.

12.10.2023 06:34
Lumeňácky kotlík 2023

Jeden lepší ako druhý... tak chutili guláše trinástich družstiev, ktoré sa stretli v areáli zariadenia LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov.

14.09.2023 12:19
Športové hry - 2023

Slnečný augustový deň, konkrétne 16.8. 2023,  sa už tradične niesol v športovom duchu.

17.08.2023 13:52
Powered by: Profistranky CMS