O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 240 klientov (zariadenie pre seniorov - 100 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 153 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Lumeňácky kotlík 2023

Jeden lepší ako druhý... tak chutili guláše trinástich družstiev, ktoré sa stretli v areáli zariadenia LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov.

14.09.2023 12:19
Športové hry - 2023

Slnečný augustový deň, konkrétne 16.8. 2023,  sa už tradične niesol v športovom duchu.

17.08.2023 13:52
Nákupná horúčka

Dňa 27. 7. 2023 naši seniori navštívili obchodné centrum Cassovia v Košiciach.

31.07.2023 13:32
Petangový turnaj 2023

Dňa 11.júla 2023  sme sa zúčastnili 4. ročníka petangového turnaja.

14.07.2023 07:50
Výlet Trebišov 29.6.2023

Dňa 29.6.2023 sme strávili pekný slnečný deň v meste Trebišov.

30.06.2023 12:26
Šport bez bariér

Dňa 20.6.2023 Rada seniorov mesta Košice usporiadala pre seniorov športové dopoludnie s názvom Šport bez bariér 2023.

26.06.2023 13:57
Most úsmevov 2023

Pod záštitou Košického samosprávneho kraja organizátor Domko DSS Košice a Občianske združenie Domko v umení pripravili XIX.

14.06.2023 08:40
Deň matiek 2023

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám a ani naše zariadenie na tento deň nezabudlo.

18.05.2023 09:56
Kino Úsmev - Trhák

V rámci projektu KÓSY KINO sa už od roku 2019 organizuje cyklus otvorených premietaní v Kine Úsmev.

26.04.2023 09:47
Šipkarská liga seniorov

V mesiacoch marec - apríl sa naši seniori zúčastnili Šípkarskej ligy seniorov. 

25.04.2023 10:09
Powered by: Profistranky CMS