O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

10.06.2022 06:56
Deň otvorených dverí 8.6.2022

Dňa 8. 6. 2022 boli v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS dvere otvorené dokorán pre širokú verejnosť. 

08.06.2022 07:43
Jarná brigáda 7.6.2022

Na čistote a kráse nášho zariadenia sa podieľame úplne všetci.

07.06.2022 08:33
Slávnostné otvorenie Centra aktívneho starnutia

Dňa 06.06.2022 sa seniori nášho zariadenia zúčastnili na slávnostnom otvorení Centra aktívneho starnutia na Bačíkovej ulici v Košiciach.

06.06.2022 13:58
Virvar 3.6.2022

V rámci Dní bábkového festivalu Virvar sme pred štátnym divadlom v Košiciach odprezentovali naše predstavenie „Ideme na sobáš“, ktoré odohral náš divadelný súbor Lux.

03.06.2022 09:43
Pozvánka na Deň otvorených dverí 2022 Most úsmevov 1.6.2022

Aj tento rok, ako po iné roky sme sa stretli na krásnom podujatí festivalu dramatickej tvorivosti, ktoré organizuje DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice.

01.06.2022 09:13
Celodenný výlet – Medzev, Štós

Krásne slnečné počasie, nadšenie, radosť, žiadne pandemické obmedzenia – to sú ideálne podmienky pre celodenný výlet, ktorý sa konal dňa 25. 5. 2022. 

25.05.2022 12:13
Trh tradičných remesiel

Za slnečného počasia sme sa dňa 4.5.2022 vybrali s prijímateľmi nášho zariadenia do historického centra Košíc.

12.05.2022 08:22
Podporte naše zariadenie
Powered by: Profistranky CMS