O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

29.04.2021 10:00
Oslavy životných jubileí 2021

Dňa 27. 4. 2021 sa v zariadení na jednotlivých oddeleniach konala oslava životných jubileí našich prijímateľov. 

29.04.2021 09:43
Gustatorická terapia

Človek rozlišuje päť základných chutí – sladkú, kyslú, horkú, slanú a umami.

16.04.2021 12:05
Medzinárodný deň žien 2021

Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. 

16.03.2021 13:43
Celoplošné testovanie na COVID-19

Dňa 31.10.2020 a 1.11.2020 boli v rámci dobrovoľného celoplošného testovania na COVID-19 otestovaní zamestnanci zariadenia a ich rodinní príslušníci. 

02.11.2020 14:18
Videohovor s prezidentkou SR 23.10.2020

V tomto neľahkom období spôsobenom pandémiou COVID-19  prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov nášho zariadenia prostredníctvom videohovoru pozdravila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

23.10.2020 14:29
Balkónová terapia

Kultúrne podujatie, ktoré sa konalo dňa 9. 10. 2020 pred vchodom do zariadenia pod názvom „Balkónová terapia“ bolo v tejto zvláštnej dobe poznačenej koronavírusom niečím novým a výnimočným.

14.10.2020 13:36
Z našej kuchynky

Nie je žiadnou novinkou, že aj varenie ako také pomáha aj duševnému zdraviu. 

22.09.2020 09:33
Kreatívna dielňa

Farby a vône ovplyvňujú naše prežívanie a odpradávna sa im pripisuje liečivý účinok.

22.09.2020 08:05
Virvar 4.9.2020

Štvrtého septembra sa zástupcovia zariadenia zúčastnili na festivale "Virvar" - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny.

10.09.2020 11:19
Powered by: Profistranky CMS