O nás
Špecializované zariadenie

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

a)     poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,

- rozvoj pracovných zručností

- ubytovanie,

- stravovanie, režijné náklady na prípravu stravy,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b)     zabezpečuje:

- záujmovú činnosť

c)     utvárajú podmienky na:

- úschovu cenných vecí

d)      poskytuje 

-osobné vybavenie,

-nevyhnutné ošatenie a obuv, za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.

11.04.2016 11:09
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS