O nás
Špecializované zariadenie-ambulantná forma

Špecializované oddelenie – ambulantná forma:

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miestna poskytovania sociálnej služby, ktorým je VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca.

 

V špecializovanom zariadení – ambulantná forma sa

a)     poskytuje:

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,

- rozvoj pracovných zručností

- stravovanie, režijné náklady na prípravu stravy,

 

b)     zabezpečuje:

- záujmovú činnosť

Sociálna služba v špecializovanom zariadení ambulantnou formou sa prijímateľovi poskytuje každý pracovný deň v čase od 7.00 do 16.30 hod.

 

14.07.2020 09:53
Powered by: Profistranky CMS