O nás
Postup pri prijímaní obyvateľov

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS A ŠZ 

            Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK), podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.

            Proces zabezpečenia sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pozostáva z troch na seba nadväzujúcich procesov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivo na stiahnutie) na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.
 • K žiadosti doloží „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“(tlačivo na stiahnutie), ktorý vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadateľa.
 • Na základe predložených dokumentov vykoná Úrad KSK zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a vydá zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov vydá Úrad KSK rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tlačivo na stiahnutie).
 • Úrad KSK vyzve žiadateľa, aby si vybral zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený. Následne Úrad KSK zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa.  

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným poskytovateľom

 • Úrad KSK požiada vybrané zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 • Poskytovateľ zaradí žiadosť do poradovníka, o čom informuje žiadateľa.
 • V prípade voľného miesta poskytovateľ sociálnej služby zašle žiadateľovi výzvu k nástupu.
 • Sociálny pracovník vypracuje v spolupráci so žiadateľom predadaptačný proces, v rámci ktorého informuje žiadateľa o podrobnostiach spojených s nástupom do zariadenia (tlačivo na stiahnutie).
 • Žiadateľ je povinný pri nástupe do zariadenia predložiť úradne overené „Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ (tlačivá na stiahnutie).
 • V deň nástupu poskytovateľ so žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby uzatvorí písomnú zmluvu.

 

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V Zariadení pre seniorov.

            Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorv je v zmysle zákona o sociálnych službách mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

      Proces zabezpečenia sociálnej služby v zariadení pre seniorov pozostáva z troch na seba nadväzujúcich úkonov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivo na stiahnutie) na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska občana.
 • V prípade trvalého pobytu občana v Košiciach sa uvedená žiadosť podáva na oddelení strategického rozvoja - referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice.   
 • K žiadosti doloží „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“(tlačivo na stiahnutie), ktorý vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadateľa, vrátane iných odborných lekárskych nálezov nie starších ako 6 mesiacov. 
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a vydá sa zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na mestskom alebo obecnom úrade „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tlačivo na stiahnutie).
 • Mestský alebo obecný úrad vyzve žiadateľa, aby si vybral zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený a následne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa.  

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným poskytovateľom

 • Mesto alebo obec požiada vybrané zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a odstúpi kompletný spisový materiál žiadateľa poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ zaradí žiadosť do osobitnej evidencie žiadateľov, o čom písomne informuje žiadateľa.
 • V prípade voľného miesta poskytovateľ sociálnej služby zašle žiadateľovi výzvu k nástupu.
 • Sociálny pracovník v spolupráci so žiadateľom, prípadne jeho rodinným príslušníkom začne predadaptačný proces, v rámci ktorého informuje žiadateľa o podrobnostiach spojených s nástupom do zariadenia.
 • Žiadateľ je povinný pri nástupe do zariadenia predložiť úradne overené „Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ (tlačivá na stiahnutie).
 • V deň nástupu poskytovateľ so žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby uzatvorí písomnú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

Pri nástupe do VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je potrebné predložiť tieto doklady:

 1. Občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ŤZP, resp. ŤZP/S.
 2. Rodný list, sobášny list, prípadne úmrtný list manžela /ky, rozsudok o rozvode.
 3. Zdravotnú kartu s dokumentáciou a potvrdenie o ukončení zdravotnej starostlivosti od doterajšieho ošetrujúceho lekára.
 4. Potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý umožňuje nástup do kolektívu.                              
 5. Aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške dôchodku.
 6. Peniaze na zaplatenie úhrady za služby za aktuálny mesiac odo dňa   nástupu.                                     
 7. Osobné veci – potrebné vyšiť meno, alebo meno napísať  fixou na textil

- osušky, uteráky, podbradníky /ak nevie samostatne jesť/,

- spodné prádlo, pyžamá

- oblečenie a obuv  

- hygienické potreby /mydlo, šampón, toaletný papier, žinku na umývanie/

- visiaci zámok na skriňu a vešiaky na šaty

       8. Úradne overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
       9. Úradne overené Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
    10. Kúpno – predajnú zmluvu v prípade predaja nehnuteľného majetku žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa žiadateľ prijíma do zariadenia.
  

 

 

 

08.04.2016 13:27
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

 OZNAM 

Od 23.3.2020 až  do odvolania zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS z protiepidemiologických dôvodov neprijíma od rodinných príslušníkov žiadne veci, ktoré donesú svojim príbuzným, t.j našim prijímateľom.

 ZÁKAZ NÁVŠTEV

 Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od 6.3.2020 zakázané návštevy vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a všetkých domovov sociálnych služieb.

Tento zákaz platí do odvolania.

 Uvedené opatrenie slúži k zamedzeniu rizika šírenia respiračných chorôb a k ochrane zdravia a života našich prijímateľov.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS