O nás
Informácie pre žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby

 

 

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS A ŠZ 

            Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK), podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.

            Proces zabezpečenia sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pozostáva z troch na seba nadväzujúcich procesov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva) na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.
 • K žiadosti doloží „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“(http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva), ktorý vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadateľa.
 • Na základe predložených dokumentov vykoná Úrad KSK zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a vydá zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov vydá Úrad KSK rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva).
 • Úrad KSK vyzve žiadateľa, aby si vybral zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený. Následne Úrad KSK zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa.  

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným poskytovateľom

 • Úrad KSK požiada vybrané zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 • Poskytovateľ zaradí žiadosť do poradovníka, o čom informuje žiadateľa.
 • V prípade voľného miesta poskytovateľ sociálnej služby zašle žiadateľovi výzvu k nástupu.
 • Sociálny pracovník vypracuje v spolupráci so žiadateľom predadaptačný proces, v rámci ktorého informuje žiadateľa o podrobnostiach spojených s nástupom do zariadenia (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva).
 • Žiadateľ je povinný pri nástupe do zariadenia predložiť úradne overené „Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva).
 • V deň nástupu poskytovateľ so žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby uzatvorí písomnú zmluvu.

 

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V Zariadení pre seniorov.

            Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorv je v zmysle zákona o sociálnych službách mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

      Proces zabezpečenia sociálnej služby v zariadení pre seniorov pozostáva z troch na seba nadväzujúcich úkonov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva) na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska občana.
 • V prípade trvalého pobytu občana v Košiciach sa uvedená žiadosť podáva na oddelení strategického rozvoja - referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice.   
 • K žiadosti doloží „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“(http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva), ktorý vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadateľa, vrátane iných odborných lekárskych nálezov nie starších ako 6 mesiacov. 
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a vydá sa zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na mestskom alebo obecnom úrade „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva).
 • Mestský alebo obecný úrad vyzve žiadateľa, aby si vybral zariadenie, v ktorom chce byť umiestnený a následne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa.  

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným poskytovateľom

 • Mesto alebo obec požiada vybrané zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a odstúpi kompletný spisový materiál žiadateľa poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ zaradí žiadosť do osobitnej evidencie žiadateľov, o čom písomne informuje žiadateľa.
 • V prípade voľného miesta poskytovateľ sociálnej služby zašle žiadateľovi výzvu k nástupu.
 • Sociálny pracovník v spolupráci so žiadateľom, prípadne jeho rodinným príslušníkom začne predadaptačný proces, v rámci ktorého informuje žiadateľa o podrobnostiach spojených s nástupom do zariadenia.
 • Žiadateľ je povinný pri nástupe do zariadenia predložiť úradne overené „Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ (http://www.domov-barca.sk/dokumenty/tlaciva).
 • V deň nástupu poskytovateľ so žiadateľom o poskytovanie sociálnej služby uzatvorí písomnú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

Pri nástupe do VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je potrebné predložiť tieto doklady:

 1. Občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ŤZP, resp. ŤZP/S.
 2. Rodný list, sobášny list, prípadne úmrtný list manžela /ky, rozsudok o rozvode.
 3. Zdravotnú kartu s dokumentáciou a potvrdenie o ukončení zdravotnej starostlivosti od doterajšieho ošetrujúceho lekára.
 4. Potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý umožňuje nástup do kolektívu.                              
 5. Aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške dôchodku.
 6. Peniaze na zaplatenie úhrady za služby za aktuálny mesiac odo dňa   nástupu.                                     
 7. Osobné veci – potrebné vyšiť meno, alebo meno napísať  fixou na textil

- osušky, uteráky, podbradníky /ak nevie samostatne jesť/,

- spodné prádlo, pyžamá

- oblečenie a obuv  

- hygienické potreby /mydlo, šampón, toaletný papier, žinku na umývanie/

- visiaci zámok na skriňu a vešiaky na šaty

       8. Úradne overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
       9. Úradne overené Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
    10. Kúpno – predajnú zmluvu v prípade predaja nehnuteľného majetku žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa žiadateľ prijíma do zariadenia.
  

Informácia pre žiadateľa o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby

 

 

 

08.04.2016 13:27
Powered by: Profistranky CMS